ความเป็นมา
                         บริษัท ดีเน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2552 ดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่งคงโปร่งใส
                         เพื่อขับเคลื่อนสินค้าคุณภาพชั้นนำจากมือนักธุรกิจสู่เครือข่ายผู้บริโภค เปิดช่องทางในการสร้างรายได้
                         อันมั่นคงแด่มวลนักธุรกิจจากทั่วทุกหนแห่งอย่างเท่าเทียมกัน และหัวใจที่ก่อให้เกิดองค์กรชั้นเลิศเช่นนี้
                         คือ คณะผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความสามารถ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกล

                         จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ มิได้คำนึงถึงผลกำไรเป็นหลัก หากแต่เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ให้มวล
                         นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับเรา ด้วยแนวคิดที่ว่า "เมื่อนักธุรกิจมีรายได้
                         มากและประสบความสำเร็จ บริษัทฯก็ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน"
ดังนั้นความสำเร็จของนัก
                         ธุรกิจดีเน็ทเวิร์คจึงเป็นเป้าหมายแรก และเป็นเป้าหมายหลักของเรา

                         เพราะเข้าใจดีว่าหัวใจของนักธุรกิจเครือข่าย คือ ความจริงใจ และการมีเครือข่ายที่แข็งแรง จำเป็นต้อง
                         ใช้หัวใจและข้อเท็จจริงในการนำเสนอสินค้าแบบปากต่อปาก จากครอบครัวสู่ญาติพี่น้อง เพื่อนพ้องอัน
                         เป็นที่รักและคนรู้จักในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ  และสติปัญญา
                         รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ตอบสนองความ
                         ต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ด้วยการบริการเหนือความคาดหมายที่สร้างความประทับใจและความ
                         ผูกพันอันแนบแน่น แผนธุรกิจที่เป็นธรรม  เพื่อให้มวลนักธุรกิจไว้วางใจในธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค  และ
                         ก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันกับเราอย่างมั่นคง อบอุ่น รวมถึงการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นธรรม
                         ภายใต้การบริหารงานแบบ"ธรรมาภิบาล" ซึ่งบริษัทฯยึดเป็นหลักมั่นด้วยความภาคภูมิใจ เพราะความ
                         สำเร็จของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากความซื่อสัตย์และจริงใจ

                 ปณิธาน
                         เราตั้งใจที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่าย โดยมีหลัก
                         ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
                                  1.เราจะทุ่มเทในการสนับสนุนให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกคนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย
                                  2.เราจะเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพื่อนำเสนอแก่นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และผู้บริโภค
                                  3.เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริยธรรมที่สูงสุด ภายใต้การบริหารงานแบบ
                                     "ธรรมาภิบาล"
                                  4.เราจะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความสำเร็จของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คเป็นเป้าหมายหลัก และพร้อมที่
                                     จะเดินเคียงข้างไปสู่ความสำเร็จสูงที่สุดร่วมกันกับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค
                                  5.เราจะสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ครอบครัวมวล
                                     สมาชิก และสังคม

               วิสัยทัศน์
                         เป็นองค์ชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่ายในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีการพัฒนาก้าว              
                        ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค และผู้บริโภค ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการ                                       ที่มีคุณภาพสูงสุด อันนำไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จสูงสุดร่วมกัน

                 พันธกิจ
                        ด้วยวิสัยทัศน์และปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของคณะผู้บริหาร ที่จะสร้างสรรค์องค์กรธุรกิจเครือข่าย
                                      ที่มีภาพ ลักษณ์ที่ดีและเป็นแบบอย่าง   เรามีพันธกิจต่อนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ดังต่อไปนี้

                                  1.เพื่อให้ทุกคนได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ในราคาที่เหมาะสม อันนำไปสู่สุขภาพและ
                                     คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
                                  2.เพื่อให้ทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมั่นคงตลอดไป
                                  3.เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี
                                      แก่องค์กร ครอบครัว และสังคม
                                  4.เพื่อให้ทุกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

.